ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 775 633 387 233 70 2,098 775 633 387 233 70 2,098
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 81 74 73 29 257 81 74 73 29 257
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 6 9 30 15 6 9 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 31 37 14 120 38 31 37 14 120
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 37 27 15 107 28 37 27 15 107
วิศวกรรมเครื่องกล 160 121 45 40 2 368 160 121 45 40 2 368
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 34 1 75 40 34 1 75
ปวส.ช่างยนต์ 42 29 71 42 29 71
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 78 58 45 40 1 222 78 58 45 40 1 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 279 201 132 75 22 709 279 201 132 75 22 709
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 14 6 57 37 14 6 57
ปวส.ไฟฟ้า 39 28 2 69 39 28 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 9 41 32 9 41
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 44 37 15 148 52 44 37 15 148
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 82 61 60 36 7 246 82 61 60 36 7 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 45 35 24 7 148 37 45 35 24 7 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 115 67 53 32 378 111 115 67 53 32 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 40 49 9 98 40 49 9 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 71 66 67 53 23 280 71 66 67 53 23 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 144 122 70 36 14 386 144 122 70 36 14 386
ปวส.ช่างโลหะ 35 25 4 64 35 25 4 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 27 1 69 41 27 1 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 70 70 36 9 253 68 70 70 36 9 253
รวมทั้งหมด 775 633 387 233 70 2,098 775 633 387 233 70 2,098