ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,094 1,216 798 608 64 507 4,287 1,094 1,216 798 608 64 507 4,287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 77 106 107 76 64 52 482 77 106 107 76 64 52 482
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 34 29 28 27 14 159 27 34 29 28 27 14 159
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 41 42 40 34 34 211 20 41 42 40 34 34 211
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 31 36 8 3 1 109 30 31 36 8 3 1 109
วิศวกรรมเครื่องกล 241 259 151 146 150 947 241 259 151 146 150 947
ปวส.ช่างยนต์ 33 32 1 66 33 32 1 66
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 23 30 30 18 28 129 23 30 30 18 28 129
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 88 110 107 110 74 489 88 110 107 110 74 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 64 60 24 148 64 60 24 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 22 14 18 81 27 22 14 18 81
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 5 5 16 6 5 5 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 399 444 315 215 148 1,521 399 444 315 215 148 1,521
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 26 9 35 26 9 35
ปวส.ไฟฟ้า 35 40 1 76 35 40 1 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 73 50 28 151 73 50 28 151
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 95 117 138 80 25 455 95 117 138 80 25 455
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 93 94 77 100 44 408 93 94 77 100 44 408
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 29 26 41 96 29 26 41 96
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 71 83 100 35 289 71 83 100 35 289
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 8 11 3 8 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 121 138 123 66 61 509 121 138 123 66 61 509
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 29 24 27 12 125 33 29 24 27 12 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 88 109 99 39 49 384 88 109 99 39 49 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 256 269 102 105 96 828 256 269 102 105 96 828
ปวส.ช่างโลหะ 20 29 7 56 20 29 7 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 28 72 44 28 72
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 35 65 30 35 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 84 56 55 53 315 67 84 56 55 53 315
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 33 45 7 85 33 45 7 85
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 62 48 46 50 29 235 62 48 46 50 29 235
รวมทั้งหมด 1,094 1,216 798 608 64 507 4,287 1,094 1,216 798 608 64 507 4,287