ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 247 367 155 130 899 247 367 155 130 899
บริหารธุรกิจ 67 199 111 88 465 67 199 111 88 465
ปวส.การจัดการ 18 18 18 18
บธ.บ.การจัดการ 23 92 50 31 196 23 92 50 31 196
บธ.บ.การตลาด 18 51 27 14 110 18 51 27 14 110
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 26 38 34 43 141 26 38 34 43 141
บัญชี 77 152 31 34 294 77 152 31 34 294
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 77 132 31 34 274 77 132 31 34 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 103 103 103 103
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 103 103 103 103
ศิลปศาสตร์ 16 13 8 37 16 13 8 37
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 13 8 37 16 13 8 37
รวมทั้งหมด 247 367 155 130 899 247 367 155 130 899