ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 142 142 82 55 9 430 142 142 82 55 9 430
พืชศาสตร์ 16 63 21 20 4 124 16 63 21 20 4 124
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 3 5 2 3 5
ปวส.พืชศาสตร์ 8 3 3 14 8 3 3 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 57 21 20 1 105 6 57 21 20 1 105
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 88 88 88 88
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 88 88 88 88
วิทยาศาสตร์ 18 28 19 13 2 80 18 28 19 13 2 80
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 3 17 14 3 17
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 14 13 13 58 18 14 13 13 58
สัตวศาสตร์และประมง 9 41 34 14 2 100 9 41 34 14 2 100
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 3 8 5 3 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 28 22 10 1 65 4 28 22 10 1 65
วท.บ.ประมง 6 12 4 22 6 12 4 22
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4 1 5 4 1 5
อุตสาหกรรมเกษตร 11 10 8 8 1 38 11 10 8 8 1 38
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 8 8 8 34 10 8 8 8 34
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 2 1 4 1 2 1 4
รวมทั้งหมด 142 142 82 55 9 430 142 142 82 55 9 430