ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,306 1,521 1,097 804 63 4,791 1,306 1,521 1,097 804 63 4,791
บริหารธุรกิจ 838 985 680 567 34 3,104 838 985 680 567 34 3,104
ปวส.การจัดการ 33 1 34 33 1 34
ปวส.การตลาด 30 28 4 62 30 28 4 62
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 48 74 49 59 230 48 74 49 59 230
บธ.บ.การจัดการ 190 303 200 142 7 842 190 303 200 142 7 842
บธ.บ.การตลาด 264 234 150 129 10 787 264 234 150 129 10 787
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 98 162 123 120 503 98 162 123 120 503
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 208 151 158 117 12 646 208 151 158 117 12 646
บัญชี 297 364 259 161 26 1,107 297 364 259 161 26 1,107
ปวส.การบัญชี 35 72 4 111 35 72 4 111
บช.บ.การบัญชี 262 292 259 161 22 996 262 292 259 161 22 996
ศิลปศาสตร์ 171 172 158 76 3 580 171 172 158 76 3 580
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 114 112 117 76 3 422 114 112 117 76 3 422
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 57 60 41 158 57 60 41 158
รวมทั้งหมด 1,306 1,521 1,097 804 63 4,791 1,306 1,521 1,097 804 63 4,791