ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,066 1,196 784 603 64 482 4,195 1,066 1,196 784 603 64 482 4,195
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 75 104 106 76 64 50 475 75 104 106 76 64 50 475
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 26 34 29 28 27 13 157 26 34 29 28 27 13 157
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 39 41 40 34 33 206 19 39 41 40 34 33 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 31 36 8 3 1 109 30 31 36 8 3 1 109
วิศวกรรมเครื่องกล 236 254 143 145 142 920 236 254 143 145 142 920
ปวส.ช่างยนต์ 33 31 1 65 33 31 1 65
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 21 30 30 18 28 127 21 30 30 18 28 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 86 108 99 109 66 468 86 108 99 109 66 468
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 63 59 24 146 63 59 24 146
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 21 14 18 80 27 21 14 18 80
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 5 5 16 6 5 5 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 385 436 314 213 139 1,487 385 436 314 213 139 1,487
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 9 33 24 9 33
ปวส.ไฟฟ้า 35 40 1 76 35 40 1 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 70 50 25 145 70 50 25 145
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 115 137 78 20 442 92 115 137 78 20 442
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 89 93 77 100 43 402 89 93 77 100 43 402
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 26 41 92 25 26 41 92
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 71 80 100 35 286 71 80 100 35 286
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 8 11 3 8 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 119 136 120 65 61 501 119 136 120 65 61 501
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 29 23 27 12 124 33 29 23 27 12 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 86 107 97 38 49 377 86 107 97 38 49 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 251 266 101 104 90 812 251 266 101 104 90 812
ปวส.ช่างโลหะ 19 29 5 53 19 29 5 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 27 71 44 27 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 35 65 30 35 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 65 83 55 54 49 306 65 83 55 54 49 306
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 44 7 83 32 44 7 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 48 46 50 29 234 61 48 46 50 29 234
รวมทั้งหมด 1,066 1,196 784 603 64 482 4,195 1,066 1,196 784 603 64 482 4,195