ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 138 143 31 18 13 343 138 143 31 18 13 343
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 111 132 12 1 256 111 132 12 1 256
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 61 81 7 149 61 81 7 149
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 28 24 1 53 28 24 1 53
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 27 4 1 54 22 27 4 1 54
สหวิทยาการ 27 11 19 18 12 87 27 11 19 18 12 87
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 12 12 12 12
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 27 11 19 18 75 27 11 19 18 75
รวมทั้งหมด 138 143 31 18 13 343 138 143 31 18 13 343