ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 522 602 152 70 8 1,354 522 602 152 70 8 1,354
บริหารธุรกิจ 316 398 62 26 7 809 316 398 62 26 7 809
ปวส.การจัดการ 45 60 3 108 45 60 3 108
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 31 55 24 31 55
ปวส.การตลาด 12 25 37 12 25 37
บธ.บ.การจัดการ 125 125 27 17 1 295 125 125 27 17 1 295
บธ.บ.การตลาด 47 74 16 137 47 74 16 137
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 83 19 9 3 177 63 83 19 9 3 177
บัญชี 164 154 43 38 399 164 154 43 38 399
ปวส.การบัญชี 27 28 55 27 28 55
บช.บ.การบัญชี 137 126 43 38 344 137 126 43 38 344
ศิลปศาสตร์ 42 50 47 6 1 146 42 50 47 6 1 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 27 31 29 5 1 93 27 31 29 5 1 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 19 18 1 53 15 19 18 1 53
รวมทั้งหมด 522 602 152 70 8 1,354 522 602 152 70 8 1,354