ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 177 224 145 69 15 630 177 224 145 69 15 630
พืชศาสตร์ 6 101 67 25 8 207 6 101 67 25 8 207
ปวส.พืชศาสตร์ 14 14 14 14
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 23 28 8 6 70 5 23 28 8 6 70
วท.บ.พืชศาสตร์ 62 39 17 2 120 62 39 17 2 120
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 2 3 1 2 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 149 149 149 149
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 25 25 25 25
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 124 124 124 124
สัตวศาสตร์และประมง 111 49 31 2 193 111 49 31 2 193
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 9 9 9
ปวส.ประมง 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 79 33 24 136 79 33 24 136
วท.บ.ประมง 18 16 7 2 43 18 16 7 2 43
อุตสาหกรรมเกษตร 22 12 29 13 5 81 22 12 29 13 5 81
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 22 11 25 5 2 65 22 11 25 5 2 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 8 12 4 8 12
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 3 4 1 3 4
รวมทั้งหมด 177 224 145 69 15 630 177 224 145 69 15 630