ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 13 1 26 63 41 36 1 141 82 52 66 200 66 38 33 137 22 9 17 48 219 219 219 245 153 153 1 771
บริหารธุรกิจ 11 11 22 46 22 29 1 98 50 28 44 122 19 25 25 69 5 6 12 23 69 69 69 131 92 110 1 403
บธ.บ.การจัดการ 1 5 6 16 13 16 1 46 17 11 23 51 6 10 8 24 2 2 3 7 27 27 27 42 41 50 1 161
บธ.บ.การตลาด 5 4 9 18 7 6 31 23 9 6 38 6 11 8 25 1 3 7 11 20 20 20 53 34 27 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 5 2 7 12 2 7 21 10 8 15 33 7 4 9 20 2 1 2 5 22 22 22 36 17 33 108
บัญชี 1 1 2 17 15 6 38 32 18 15 65 47 11 5 63 17 3 5 25 77 77 77 114 48 31 270
บช.บ.การบัญชี 1 1 2 17 15 6 38 32 18 15 65 47 11 5 63 17 3 5 25 77 77 77 114 48 31 270
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 73 73 73 73
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 73 73 73 73
ศิลปศาสตร์ 1 1 2 4 1 5 6 7 13 2 3 5 13 12 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 2 4 1 5 6 7 13 2 3 5 13 12 25
รวมทั้งหมด 12 13 1 26 63 41 36 1 141 82 52 66 200 66 38 33 137 22 9 17 48 219 219 219 245 153 153 1 771