ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 8 1 3 2 14 12 9 12 3 36 12 17 6 1 36 8 9 5 1 23 1 4 5 51 51 51 41 40 26 7 165
วิทยาศาสตร์ 4 1 1 2 8 7 7 10 3 27 5 11 3 1 20 6 2 1 9 1 1 20 20 20 16 26 16 7 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 1 1 6 7 7 10 1 25 5 11 3 1 20 6 2 1 9 1 1 20 20 20 16 26 16 3 81
อุตสาหกรรมเกษตร 4 2 6 5 2 2 9 7 6 3 16 8 3 3 14 1 3 4 31 31 31 25 14 10 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 4 2 6 5 2 2 9 7 6 3 16 8 3 3 14 1 3 4 31 31 31 25 14 10 80
รวมทั้งหมด 8 1 3 2 14 12 9 12 3 36 12 17 6 1 36 8 9 5 1 23 1 4 5 51 51 51 41 40 26 7 165