ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 5 5 1 2 2 10 17 7 4 3 31 4 8 5 17 2 3 2 7 30 1 31 30 33 19 13 6 101
การออกแบบ 5 5 5 1 2 2 10 17 7 4 3 31 4 8 5 17 2 3 2 7 30 1 31 30 33 19 13 6 101
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 5 5 5 1 2 2 10 17 7 4 3 31 4 8 5 17 2 3 2 7 30 1 31 30 33 19 13 6 101
รวมทั้งหมด 5 5 5 1 2 2 10 17 7 4 3 31 4 8 5 17 2 3 2 7 30 1 31 30 33 19 13 6 101