ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 3 ตกค้าง รวม ตกค้าง รวม ตกค้าง รวม ตกค้าง รวม ตกค้าง รวม ปี 3 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 34 3 37 10 10 5 5 7 7 1 1 34 26 60
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 34 3 37 10 10 5 5 7 7 1 1 34 26 60
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 34 3 37 10 10 5 5 7 7 1 1 34 26 60
รวมทั้งหมด 34 3 37 10 10 5 5 7 7 1 1 34 26 60