ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 20 6 4 1 31 55 50 44 4 153 52 62 39 6 159 52 33 29 114 27 14 11 52 179 179 179 206 165 127 11 688
บริหารธุรกิจ 17 5 4 1 27 30 33 39 3 105 28 30 33 6 97 22 15 22 59 6 2 6 14 89 89 89 103 85 104 10 391
บธ.บ.การจัดการ 9 1 3 13 18 20 22 60 22 18 18 58 5 11 6 22 4 1 5 44 44 44 58 51 49 202
บธ.บ.การตลาด 4 4 6 7 13 1 3 6 1 11 7 2 4 13 1 1 20 20 20 18 5 18 1 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 4 1 1 10 6 13 10 3 32 5 9 9 5 28 10 2 12 24 2 1 5 8 25 25 25 27 29 37 9 127
บัญชี 3 1 4 23 14 3 40 22 26 1 49 22 13 35 16 6 22 77 77 77 86 60 4 227
บช.บ.การบัญชี 3 1 4 23 14 3 40 22 26 1 49 22 13 35 16 6 22 77 77 77 86 60 4 227
ศิลปศาสตร์ 2 3 2 1 8 2 6 5 13 8 5 7 20 5 6 5 16 13 13 13 17 20 19 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 3 2 1 8 2 6 5 13 8 5 7 20 5 6 5 16 13 13 13 17 20 19 1 70
รวมทั้งหมด 20 6 4 1 31 55 50 44 4 153 52 62 39 6 159 52 33 29 114 27 14 11 52 179 179 179 206 165 127 11 688