ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 12 4 12 37 74 65 55 9 203 69 33 49 2 153 46 28 22 96 27 4 7 38 262 2 264 262 225 142 137 25 791
พืชศาสตร์ 3 2 6 11 16 16 20 3 55 18 5 17 1 41 10 8 7 25 10 2 12 60 1 61 60 54 32 48 11 205
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 4 2 6 1 1 2 1 1 2 2 18 1 19 18 8 10 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 3 2 5 12 16 20 1 49 17 5 17 39 9 8 7 24 8 2 10 42 42 42 46 32 48 1 169
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 1 1 1 3 5 5 9 19 3 2 4 9 2 5 1 8 1 2 2 5 11 11 11 12 15 16 1 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 3 5 5 9 19 3 2 4 9 2 5 1 8 1 2 2 5 11 11 11 12 15 16 1 55
สัตวศาสตร์และประมง 6 4 2 2 14 31 30 17 2 80 28 16 13 1 58 25 5 11 41 15 1 2 18 108 108 108 105 56 45 5 319
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 8 1 9 2 1 3 2 2 1 1 29 29 29 14 2 45
ปวส.ประมง 2 2 6 1 7 2 2 1 1 1 1 17 17 17 10 3 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 2 2 5 11 13 12 36 22 10 8 40 20 5 4 29 13 1 2 16 53 53 53 67 31 28 179
วท.บ.ประมง 4 2 6 6 17 5 28 2 6 5 13 2 7 9 9 9 9 14 25 17 65
อุตสาหกรรมเกษตร 2 4 3 9 22 14 9 4 49 20 10 15 45 9 10 3 22 1 1 1 3 80 1 81 80 54 39 28 8 209
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 1 2 6 1 7 7 7 6 6 37 1 38 37 20 3 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 4 7 6 17 3 3 8 14 1 3 3 7 1 1 1 3 11 11 11 10 17 18 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 1 2 12 7 3 3 25 9 7 7 23 1 7 8 29 29 29 22 22 10 4 87
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 2
รวมทั้งหมด 9 12 4 12 37 74 65 55 9 203 69 33 49 2 153 46 28 22 96 27 4 7 38 262 2 264 262 225 142 137 25 791