ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 รวม ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 รวม ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2 2 16 3 8 27 39 22 2 6 69 35 37 72 14 9 23 52 52 52 106 71 2 14 245
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 3 7 24 22 2 48 34 37 71 12 9 21 20 20 20 74 71 2 167
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 7 10 17 14 13 27 5 4 9 11 11 11 26 30 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 5 2 7 10 13 23 6 1 7 1 1 1 22 16 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 12 10 2 24 10 11 21 1 4 5 8 8 8 26 25 2 61
วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 12 8 20 15 6 21 1 1 2 2 32 32 32 32 14 78
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 12 8 20 15 6 21 1 1 2 2 32 32 32 32 14 78
รวมทั้งหมด 2 2 16 3 8 27 39 22 2 6 69 35 37 72 14 9 23 52 52 52 106 71 2 14 245