ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 17 15 4 1 37 42 35 34 6 5 122 40 38 58 7 2 145 39 26 31 3 99 10 11 14 2 37 9 9 157 125 141 19 7 449
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 17 8 3 28 42 28 33 1 104 40 32 53 125 39 23 28 90 10 10 14 34 148 101 131 1 381
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 1 1 14 26 11 23 60 23 17 31 71 23 16 17 56 6 8 9 23 90 53 81 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 2 1 5 7 11 4 22 7 9 8 24 9 4 6 19 4 1 4 9 29 27 23 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 5 1 9 9 6 6 1 22 10 6 14 30 7 3 5 15 1 1 2 29 21 27 1 78
สหวิทยาการ 7 1 1 9 7 1 6 4 18 6 5 7 2 20 3 3 3 9 1 2 3 9 9 9 24 10 19 6 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 4 4 2 2 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 7 1 1 9 7 1 6 14 6 5 7 18 3 3 3 9 1 2 3 9 9 9 24 10 19 62
รวมทั้งหมด 17 15 4 1 37 42 35 34 6 5 122 40 38 58 7 2 145 39 26 31 3 99 10 11 14 2 37 9 9 157 125 141 19 7 449