ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 10 6 9 1 27 46 30 40 5 121 1 56 31 41 1 130 6 40 28 26 100 6 13 8 11 2 40 138 2 140 152 165 103 127 11 558
พืชศาสตร์ 5 2 6 13 20 12 14 2 48 20 7 19 46 23 5 7 35 6 2 4 12 40 40 40 74 28 50 2 194
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 4 4 6 6 6 7 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 1 5 2 8 3 1 14 2 8 10 1 2 1 4 1 1 8 8 8 5 15 13 1 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 3 5 8 15 4 11 1 31 20 5 11 36 18 3 6 27 5 1 4 10 22 22 22 61 13 37 1 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 4 4 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 1 4 4 3 1 13 21 15 17 3 56 1 31 23 13 1 69 6 9 20 13 48 6 6 3 3 18 51 51 65 71 65 49 5 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 4 2 6 3 3 1 1 11 11 11 10 2 23
ปวส.ประมง 1 1 2 2 1 1 2 1 1 7 7 7 4 2 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 2 3 3 9 12 11 11 34 1 19 15 11 46 6 6 18 8 38 6 5 3 14 19 19 33 44 50 33 160
วท.บ.ประมง 1 1 3 4 6 1 14 8 8 2 18 1 2 5 8 1 3 4 14 14 14 13 15 16 1 59
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 5 3 9 17 5 1 9 15 8 3 6 17 1 3 4 2 10 47 2 49 47 20 10 28 4 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 3 3 3 3 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 5 3 7 15 4 1 8 13 6 3 5 14 1 3 4 8 42 42 42 17 10 24 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 1 1 1 1 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 2 4 6
รวมทั้งหมด 1 10 6 9 1 27 46 30 40 5 121 1 56 31 41 1 130 6 40 28 26 100 6 13 8 11 2 40 138 2 140 152 165 103 127 11 558