ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 28 7 35 60 14 74 63 16 79 23 6 29 3 3 37 37 37 177 43 257
วิศวกรรมเครื่องกล 5 3 8 22 10 32 22 6 28 6 1 7 2 2 8 8 8 57 20 85
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 4 1 5 7 7 5 5 8 8 8 18 1 27
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 6 18 5 23 15 2 17 1 1 2 2 2 39 11 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 24 2 26 31 9 40 10 5 15 1 1 18 18 18 71 16 105
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 3 3 14 14 6 6 18 18 18 26 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 2 21 2 23 17 9 26 4 5 9 1 1 45 16 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 4 22 14 2 16 10 1 11 7 7 11 11 11 49 7 67
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 5 2 2 1 1 2 2 11 11 11 10 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 13 4 17 12 2 14 9 1 10 5 5 39 7 46
รวมทั้งหมด 28 7 35 60 14 74 63 16 79 23 6 29 3 3 37 37 37 177 43 257