ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 16 12 37 28 56 43 29 1 157 42 88 51 66 1 248 81 64 43 41 229 55 21 10 17 1 104 1 1 215 246 159 153 3 776
บริหารธุรกิจ 3 11 11 25 14 31 18 22 1 86 13 54 30 45 1 143 32 29 27 31 119 6 6 7 12 1 32 1 1 68 132 93 110 3 406
บธ.บ.การจัดการ 2 2 5 9 13 8 11 9 1 42 9 20 13 26 1 69 3 9 9 12 33 3 3 3 1 10 1 1 27 43 41 50 3 164
บธ.บ.การตลาด 4 4 8 10 6 5 21 1 25 10 5 41 16 13 12 10 51 2 1 3 7 13 19 53 35 27 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 5 2 8 1 13 1 8 23 3 9 7 14 33 13 7 6 9 35 4 2 1 2 9 22 36 17 33 108
บัญชี 5 5 4 25 18 5 52 8 34 18 15 75 31 35 14 6 86 33 15 3 5 56 76 114 53 31 274
บช.บ.การบัญชี 5 5 4 25 18 5 52 8 34 18 15 75 31 35 14 6 86 33 15 3 5 56 76 114 53 31 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 6 6 10 10 21 21 18 18 16 16 71 71
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 6 6 10 10 21 21 18 18 16 16 71 71
ศิลปศาสตร์ 1 1 7 2 9 3 6 9 2 4 6 13 12 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 7 2 9 3 6 9 2 4 6 13 12 25
รวมทั้งหมด 9 16 12 37 28 56 43 29 1 157 42 88 51 66 1 248 81 64 43 41 229 55 21 10 17 1 104 1 1 215 246 159 153 3 776