ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
2.51-3 3.01-3.5 รวมทั้งหมด
ตกค้าง รวม ปี 3 รวม ปี 3 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 2 1 3
วิทยาศาสตร์ 1 1 2 2 2 1 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 2
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 1 1 2 2 2 1 3