ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 77 43 18 13 7 158 69 88 141 73 5 61 437 47 81 114 88 2 31 363 12 38 38 41 3 9 141 6 4 3 2 15 211 254 314 217 10 108 1,114
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 1 9 7 5 22 8 18 14 2 42 7 7 20 3 2 39 16 34 42 10 2 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 2 1 5 9 8 8 13 2 31 7 1 19 3 2 32 16 11 33 10 2 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 7 6 13 10 1 11 6 1 7 23 9 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 41 41 41 41 20 20 9 9 6 6 117 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 41 41 41 41 20 20 9 9 6 6 117 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 17 13 3 33 9 44 44 18 8 123 9 47 43 48 24 171 1 21 16 8 2 48 3 3 6 36 128 109 74 34 381
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 10 2 29 9 33 39 11 2 94 9 42 38 42 15 146 1 17 13 3 1 35 3 3 6 36 105 95 56 18 310
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 2 4 5 7 4 20 2 5 6 8 21 3 3 5 1 12 10 14 18 13 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 1 1 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 3 3 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 13 12 9 11 6 51 6 20 48 30 46 150 6 15 23 12 3 59 5 9 3 17 1 1 25 53 89 56 55 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 13 12 9 11 6 51 6 20 48 30 45 149 6 15 23 12 3 59 5 9 3 17 1 1 25 53 89 56 54 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 6 18 6 1 1 32 13 23 40 18 7 101 12 11 30 14 4 71 2 5 6 10 5 28 2 2 33 57 82 45 17 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 3 3 3 2 4 12 3 11 6 4 24 2 3 9 5 19 1 1 8 20 18 13 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 6 18 3 1 1 29 13 20 37 16 3 89 12 8 19 8 47 2 3 3 1 9 1 1 33 49 62 27 4 175
รวมทั้งหมด 77 43 18 13 7 158 69 88 141 73 5 61 437 47 81 114 88 2 31 363 12 38 38 41 3 9 141 6 4 3 2 15 211 254 314 217 10 108 1,114