ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 19 5 1 2 27 11 13 7 12 3 46 13 9 17 6 1 46 4 12 12 7 1 36 4 2 4 10 51 41 40 26 7 165
วิทยาศาสตร์ 8 3 2 13 4 8 5 9 3 29 5 5 13 3 1 27 7 4 1 12 3 1 4 20 16 26 16 7 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 3 11 4 8 5 9 1 27 5 5 13 3 1 27 7 4 1 12 3 1 4 20 16 26 16 3 81
อุตสาหกรรมเกษตร 11 2 1 14 7 5 2 3 17 8 4 4 3 19 4 12 5 3 24 1 2 3 6 31 25 14 10 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 11 2 1 14 7 5 2 3 17 8 4 4 3 19 4 12 5 3 24 1 2 3 6 31 25 14 10 80
รวมทั้งหมด 19 5 1 2 27 11 13 7 12 3 46 13 9 17 6 1 46 4 12 12 7 1 36 4 2 4 10 51 41 40 26 7 165