ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 23 6 1 30 3 8 1 1 2 15 1 13 7 4 3 28 3 4 8 6 21 2 3 1 6 1 1 30 33 19 13 6 101
การออกแบบ 23 6 1 30 3 8 1 1 2 15 1 13 7 4 3 28 3 4 8 6 21 2 3 1 6 1 1 30 33 19 13 6 101
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 23 6 1 30 3 8 1 1 2 15 1 13 7 4 3 28 3 4 8 6 21 2 3 1 6 1 1 30 33 19 13 6 101
รวมทั้งหมด 23 6 1 30 3 8 1 1 2 15 1 13 7 4 3 28 3 4 8 6 21 2 3 1 6 1 1 30 33 19 13 6 101