ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 20 6 4 1 31 55 56 48 6 165 52 73 63 8 196 52 34 32 2 120 27 14 13 54 179 179 179 206 183 160 17 745
บริหารธุรกิจ 17 5 4 1 27 30 34 39 4 107 28 34 33 7 102 22 15 22 2 61 6 2 6 14 89 89 89 103 90 104 14 400
บธ.บ.การจัดการ 9 1 3 13 18 20 22 60 22 18 18 1 59 5 11 6 1 23 4 1 5 44 44 44 58 51 49 2 204
บธ.บ.การตลาด 4 4 6 7 1 14 1 3 6 1 11 7 2 4 13 1 1 20 20 20 18 5 18 2 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 4 1 1 10 6 14 10 3 33 5 13 9 5 32 10 2 12 1 25 2 1 5 8 25 25 25 27 34 37 10 133
บัญชี 3 1 4 23 19 7 1 50 22 33 25 1 81 22 14 3 39 16 6 2 24 77 77 77 86 73 37 2 275
บช.บ.การบัญชี 3 1 4 23 19 7 1 50 22 33 25 1 81 22 14 3 39 16 6 2 24 77 77 77 86 73 37 2 275
ศิลปศาสตร์ 2 3 2 1 8 2 6 5 13 8 5 7 20 5 6 5 16 13 13 13 17 20 19 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 3 2 1 8 2 6 5 13 8 5 7 20 5 6 5 16 13 13 13 17 20 19 1 70
รวมทั้งหมด 20 6 4 1 31 55 56 48 6 165 52 73 63 8 196 52 34 32 2 120 27 14 13 54 179 179 179 206 183 160 17 745