ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 12 13 4 2 31 41 49 32 10 132 37 19 26 11 93 17 14 15 3 49 16 4 3 4 27 102 102 102 123 99 80 30 434
พืชศาสตร์ 4 6 2 12 20 21 10 1 52 25 10 6 4 45 12 7 2 1 22 10 2 1 13 71 46 21 6 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 5
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 6 1 7 1 1 8 1 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 3 6 2 11 18 21 10 1 50 19 10 6 1 36 12 7 2 21 9 2 1 12 61 46 21 2 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 83 83 83 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 2 3 1 1 7 4 14 7 6 31 4 3 4 5 16 3 3 5 1 12 1 1 1 3 7 7 7 14 24 18 13 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 7 2 9 1 1 1 1 11 3 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 1 1 4 4 7 5 6 22 4 3 3 5 15 3 3 2 1 9 1 1 2 7 7 7 14 13 12 13 59
สัตวศาสตร์และประมง 6 4 1 11 12 11 12 1 36 7 4 14 1 26 1 3 6 1 11 2 1 3 28 22 33 4 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 4 4 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 6 3 1 10 11 9 6 1 27 2 3 10 1 16 1 3 4 8 2 2 22 18 21 2 63
วท.บ.ประมง 1 1 2 6 8 1 1 4 6 2 2 1 4 12 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1 2 2
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 5 3 3 2 13 1 2 2 1 6 1 1 2 4 3 1 1 3 8 12 12 12 10 7 8 7 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 5 3 3 2 13 1 2 2 1 6 1 2 3 3 1 1 5 11 11 11 9 7 8 4 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 1 1 1 1 3 5
รวมทั้งหมด 12 13 4 2 31 41 49 32 10 132 37 19 26 11 93 17 14 15 3 49 16 4 3 4 27 102 102 102 123 99 80 30 434