ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 2 19 54 19 73 31 26 57 10 10 20 5 3 8 33 33 33 117 60 210
วิศวกรรมเครื่องกล 14 2 16 38 12 50 19 10 29 2 1 3 1 1 23 23 23 74 25 122
ปวส.ช่างยนต์ 11 2 13 23 8 31 7 7 23 23 23 41 10 74
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 15 4 19 12 10 22 2 1 3 1 1 33 15 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 13 6 19 9 14 23 6 9 15 4 3 7 10 10 10 35 32 77
ปวส.ไฟฟ้า 4 4 8 6 6 12 5 4 9 4 1 5 10 10 10 19 15 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 3 3 9 2 11 3 8 11 1 5 6 2 2 16 17 33
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 1 4 3 2 5 2 2 8 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 1 4 3 2 5 2 2 8 3 11
รวมทั้งหมด 17 2 19 54 19 73 31 26 57 10 10 20 5 3 8 33 33 33 117 60 210