ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 6 3 5 27 42 8 14 6 70 55 14 19 3 91 26 6 9 41 14 4 2 20 134 1 135 134 151 38 47 14 384
บริหารธุรกิจ 13 4 5 22 41 4 11 6 62 54 12 15 3 84 23 2 7 32 13 1 1 15 123 1 124 123 145 23 34 14 339
ปวส.การจัดการ 4 2 6 13 4 17 4 3 7 4 4 15 15 15 25 9 49
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 6 3 1 4 8 8 1 1 20 20 20 15 4 39
บธ.บ.การจัดการ 6 4 10 17 4 11 1 33 22 12 15 49 6 2 7 15 3 1 1 5 48 1 49 48 55 23 34 1 161
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 8 20 20 12 12 10 10 40 40 40 50 90
ศิลปศาสตร์ 2 3 5 1 4 3 8 1 2 4 7 3 4 2 9 1 3 1 5 11 11 11 6 15 13 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 3 5 1 4 3 8 1 2 4 7 3 4 2 9 1 3 1 5 11 11 11 6 15 13 45
รวมทั้งหมด 13 6 3 5 27 42 8 14 6 70 55 14 19 3 91 26 6 9 41 14 4 2 20 134 1 135 134 151 38 47 14 384