ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 รวม ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2 2 16 3 9 28 39 22 2 9 72 35 36 2 73 14 10 24 52 52 52 106 71 2 20 251
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 3 7 24 22 2 48 34 36 70 12 10 22 20 20 20 74 71 2 167
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 7 10 17 14 13 27 5 4 9 11 11 11 26 30 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 5 2 7 10 12 22 6 2 8 1 1 1 22 16 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 12 10 2 24 10 11 21 1 4 5 8 8 8 26 25 2 61
วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 12 9 21 15 9 24 1 2 3 2 2 32 32 32 32 20 84
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 12 9 21 15 9 24 1 2 3 2 2 32 32 32 32 20 84
รวมทั้งหมด 2 2 16 3 9 28 39 22 2 9 72 35 36 2 73 14 10 24 52 52 52 106 71 2 20 251