ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 23 16 4 1 44 44 35 33 6 8 126 41 36 59 7 1 144 39 26 31 3 99 10 12 14 2 38 157 125 141 19 9 451
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 17 8 3 28 42 28 33 103 40 32 53 125 39 23 28 90 10 10 14 34 148 101 131 380
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 2 1 5 7 11 4 22 7 9 8 24 9 4 6 19 4 1 4 9 29 27 23 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 1 1 14 26 11 23 60 23 17 31 71 23 16 17 56 6 8 9 23 90 53 81 224
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 5 1 9 9 6 6 21 10 6 14 30 7 3 5 15 1 1 2 29 21 27 77
สหวิทยาการ 6 8 1 1 16 2 7 6 8 23 1 4 6 7 1 19 3 3 3 9 2 2 4 9 24 10 19 9 71
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 6 8 1 1 16 2 7 6 3 18 1 4 6 7 18 3 3 3 9 2 2 4 9 24 10 19 3 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 5 1 1 6 6
รวมทั้งหมด 23 16 4 1 44 44 35 33 6 8 126 41 36 59 7 1 144 39 26 31 3 99 10 12 14 2 38 157 125 141 19 9 451