ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27 11 5 6 49 28 57 36 33 8 162 31 45 39 51 1 167 25 44 25 28 1 123 24 22 7 13 2 68 5 2 7 140 179 112 131 14 576
พืชศาสตร์ 5 5 2 5 17 5 23 9 11 4 52 10 14 12 23 59 8 24 4 11 1 48 9 8 2 4 23 5 5 42 74 29 54 5 204
ปวส.พืชศาสตร์ 1 3 4 4 4 4 4 1 1 6 7 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 1 2 6 2 3 5 2 2 14 1 5 11 17 2 1 2 4 1 10 1 1 2 2 10 5 15 17 3 50
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 4 5 11 2 17 4 9 2 34 5 14 7 12 38 4 19 2 7 32 6 7 1 4 18 3 3 22 61 14 37 2 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 2 1 3 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 15 4 3 1 23 9 27 24 15 4 79 8 26 26 17 1 78 10 15 18 12 55 9 13 2 4 28 51 85 73 49 5 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 2 5 2 6 8 3 1 4 3 3 11 10 2 23
ปวส.ประมง 6 6 1 1 1 3 1 1 2 2 2 7 4 2 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 2 1 6 4 17 21 9 51 3 14 16 15 48 6 12 16 7 41 6 12 2 1 21 19 58 57 33 167
วท.บ.ประมง 6 1 1 8 4 6 3 6 1 20 3 5 10 2 20 1 2 5 8 1 3 4 14 13 16 16 1 60
อุตสาหกรรมเกษตร 7 2 9 14 7 3 7 31 13 5 1 11 30 7 5 3 5 20 6 1 3 5 2 17 2 2 47 20 10 28 4 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 2 8 13 6 3 6 28 13 3 1 9 26 6 5 3 5 19 4 1 3 4 12 42 17 10 24 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 1 1 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 2 2 2 4 6
รวมทั้งหมด 27 11 5 6 49 28 57 36 33 8 162 31 45 39 51 1 167 25 44 25 28 1 123 24 22 7 13 2 68 5 2 7 140 179 112 131 14 576