ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 11 11 28 23 49 43 27 1 143 47 90 52 67 1 257 82 68 43 41 234 56 21 10 18 1 106 2 6 8 216 245 159 153 3 776
บริหารธุรกิจ 1 9 10 20 9 28 18 20 1 76 18 56 31 46 1 152 33 31 27 31 122 7 6 7 13 1 34 1 6 7 69 136 93 110 3 411
บธ.บ.การจัดการ 1 5 6 8 8 10 8 1 35 14 20 14 26 1 75 4 10 9 12 35 1 3 3 4 1 12 1 1 27 43 41 50 3 164
บธ.บ.การตลาด 4 3 7 9 7 5 21 1 25 10 5 41 16 13 12 10 51 2 1 3 7 13 1 5 6 20 57 35 27 139
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 4 2 7 1 11 1 7 20 3 11 7 15 36 13 8 6 9 36 4 2 1 2 9 22 36 17 33 108
บัญชี 2 2 3 21 18 5 47 8 34 18 15 75 31 37 14 6 88 33 15 3 5 56 75 109 53 31 268
บช.บ.การบัญชี 2 2 3 21 18 5 47 8 34 18 15 75 31 37 14 6 88 33 15 3 5 56 75 109 53 31 268
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 5 5 11 11 21 21 18 18 16 16 1 1 72 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 5 5 11 11 21 21 18 18 16 16 1 1 72 72
ศิลปศาสตร์ 1 1 7 2 9 3 6 9 2 4 6 13 12 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 7 2 9 3 6 9 2 4 6 13 12 25
รวมทั้งหมด 6 11 11 28 23 49 43 27 1 143 47 90 52 67 1 257 82 68 43 41 234 56 21 10 18 1 106 2 6 8 216 245 159 153 3 776