ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 63 40 23 14 9 149 70 92 142 71 5 59 439 48 79 110 89 2 32 360 19 37 36 41 3 8 144 8 4 3 2 17 208 252 314 217 10 108 1,109
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 1 9 7 5 22 8 18 14 2 1 43 7 7 20 3 1 38 16 34 42 10 2 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 2 1 5 9 8 8 13 2 1 32 7 1 19 3 1 31 16 11 33 10 2 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 7 6 13 10 1 11 6 1 7 23 9 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 11 3 20 13 44 44 18 9 128 6 47 43 48 24 168 8 21 16 8 2 55 2 3 3 8 35 126 109 74 35 379
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 8 2 16 13 33 39 11 2 98 6 42 38 42 15 143 8 17 13 3 1 42 2 3 3 8 35 103 95 56 18 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 2 4 5 7 4 20 2 5 6 8 21 3 3 5 1 12 10 14 18 13 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 1 1 4 4
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 3 3 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 11 11 14 12 8 56 3 24 49 29 43 148 10 13 19 12 3 57 4 7 3 14 1 1 24 53 89 56 54 276
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 11 11 14 12 8 56 3 24 49 29 42 147 10 13 19 12 3 57 4 7 3 14 1 1 24 53 89 56 53 275
วิศวกรรมอุตสาหการ 6 18 6 1 1 32 13 23 40 17 7 100 12 11 30 15 4 72 2 5 6 10 5 28 2 2 33 57 82 45 17 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 3 3 3 1 4 11 3 11 7 4 25 2 3 9 5 19 1 1 8 20 18 13 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 6 18 3 1 1 29 13 20 37 16 3 89 12 8 19 8 47 2 3 3 1 9 1 1 33 49 62 27 4 175
รวมทั้งหมด 63 40 23 14 9 149 70 92 142 71 5 59 439 48 79 110 89 2 32 360 19 37 36 41 3 8 144 8 4 3 2 17 208 252 314 217 10 108 1,109