ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 3 12 2 2 29 27 53 50 32 10 172 25 34 20 27 11 117 21 20 13 16 3 73 17 13 4 3 4 41 100 123 99 80 30 432
พืชศาสตร์ 2 5 7 26 23 12 1 62 24 9 6 4 43 10 7 2 1 20 9 2 1 12 71 46 21 6 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2 1 1 2 3 5
ปวส.พืชศาสตร์ 2 2 5 1 6 1 1 8 1 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 5 7 22 23 12 1 58 19 9 6 1 35 10 7 2 19 8 2 1 11 61 46 21 2 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 21 21 23 23 19 19 16 16 83 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 7 7 5 5 2 2 1 1 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 14 14 18 18 17 17 15 15 66 66
วิทยาศาสตร์ 3 2 1 1 7 2 5 14 7 6 34 1 3 5 4 5 18 1 4 2 5 1 13 2 1 1 4 7 14 24 18 13 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 7 2 9 1 1 1 1 1 1 11 3 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 1 1 5 2 5 7 5 6 25 1 3 4 3 5 16 1 4 2 2 1 10 2 1 3 7 14 13 12 13 59
สัตวศาสตร์และประมง 1 5 1 7 17 10 11 1 39 6 4 15 1 26 2 3 6 1 12 2 1 3 28 22 33 4 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 4 4 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 4 1 6 16 8 6 1 31 1 3 10 1 15 2 3 4 9 2 2 22 18 21 2 63
วท.บ.ประมง 1 1 2 5 7 1 1 5 7 2 2 1 4 12 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1 2 2
อุตสาหกรรมเกษตร 3 1 4 4 5 3 2 2 16 1 1 2 2 1 7 1 4 1 3 9 1 1 1 3 6 10 10 7 8 7 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 1 4 4 5 3 2 2 16 1 1 2 2 1 7 1 3 1 3 8 1 1 2 9 9 7 8 4 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 3 4 1 1 3 5
รวมทั้งหมด 10 3 12 2 2 29 27 53 50 32 10 172 25 34 20 27 11 117 21 20 13 16 3 73 17 13 4 3 4 41 100 123 99 80 30 432