ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 16 7 1 2 4 30 26 44 12 13 7 102 38 58 12 19 3 130 39 27 9 11 86 11 13 4 2 30 1 4 5 130 150 42 47 14 383
บริหารธุรกิจ 15 7 4 26 23 43 7 9 7 89 37 57 11 16 3 124 36 25 4 8 73 8 11 1 1 21 1 4 5 119 144 27 34 14 338
ปวส.การจัดการ 5 2 2 9 1 12 4 17 5 7 3 15 3 4 7 14 25 9 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 3 2 14 6 1 2 9 1 8 9 2 2 4 18 14 4 36
บธ.บ.การจัดการ 1 2 3 11 21 7 9 1 49 20 23 11 16 70 13 6 4 8 31 3 2 1 1 7 1 4 5 48 55 27 34 1 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 5 9 14 11 19 30 18 13 31 5 9 14 39 50 89
ศิลปศาสตร์ 1 1 2 4 3 1 5 4 13 1 1 1 3 6 3 2 5 3 13 3 2 3 1 9 11 6 15 13 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 2 4 3 1 5 4 13 1 1 1 3 6 3 2 5 3 13 3 2 3 1 9 11 6 15 13 45
รวมทั้งหมด 16 7 1 2 4 30 26 44 12 13 7 102 38 58 12 19 3 130 39 27 9 11 86 11 13 4 2 30 1 4 5 130 150 42 47 14 383