ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 10 1 11 9 10 3 9 31 14 39 22 2 9 86 12 47 36 2 97 5 9 10 24 1 1 51 106 71 2 20 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 4 3 8 5 23 22 2 52 7 39 36 82 5 8 10 23 1 1 19 74 71 2 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 3 5 2 8 10 20 6 14 13 33 2 3 4 9 11 26 30 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 6 2 8 11 12 23 1 4 2 7 1 1 2 22 16 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 3 9 10 2 24 1 14 11 26 2 1 4 7 6 26 25 2 59
วิศวกรรมเครื่องกล 10 1 11 8 6 9 23 9 16 9 34 5 8 2 15 1 1 32 32 20 84
ปวส.ช่างยนต์ 10 1 11 8 6 9 23 9 16 9 34 5 8 2 15 1 1 32 32 20 84
รวมทั้งหมด 10 1 11 9 10 3 9 31 14 39 22 2 9 86 12 47 36 2 97 5 9 10 24 1 1 51 106 71 2 20 250