ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 19 10 1 30 6 45 20 71 4 37 26 67 2 18 10 30 2 6 3 11 33 116 60 209
วิศวกรรมเครื่องกล 14 8 1 23 3 34 13 50 4 22 10 36 7 1 8 2 2 4 23 73 25 121
ปวส.ช่างยนต์ 14 8 1 23 3 23 9 35 4 9 13 2 2 23 40 10 73
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 11 4 15 13 10 23 7 1 8 2 2 33 15 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 2 7 3 10 6 19 11 14 25 2 8 9 19 4 3 7 10 35 32 77
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 3 3 4 10 7 6 13 2 5 4 11 4 1 5 10 19 15 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 2 7 2 9 4 8 12 3 5 8 2 2 16 17 33
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 2 4 2 6 3 3 8 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 2 4 2 6 3 3 8 3 11
รวมทั้งหมด 19 10 1 30 6 45 20 71 4 37 26 67 2 18 10 30 2 6 3 11 33 116 60 209