ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 26 10 2 1 39 42 30 34 6 8 120 43 42 59 7 1 152 33 29 31 3 96 12 12 15 2 41 156 123 141 19 9 448
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 21 4 1 26 40 23 34 97 42 38 53 133 33 26 28 87 12 10 15 37 148 101 131 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 15 15 25 8 22 55 25 18 33 76 17 20 16 53 8 7 10 25 90 53 81 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 3 1 1 5 7 8 4 19 7 13 7 27 8 3 7 18 4 2 4 10 29 27 23 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 6 8 7 8 23 10 7 13 30 8 3 5 16 1 1 2 29 21 27 77
สหวิทยาการ 5 6 1 1 13 2 7 6 8 23 1 4 6 7 1 19 3 3 3 9 2 2 4 8 22 10 19 9 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 5 1 1 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 6 1 1 13 2 7 6 3 18 1 4 6 7 18 3 3 3 9 2 2 4 8 22 10 19 3 62
รวมทั้งหมด 26 10 2 1 39 42 30 34 6 8 120 43 42 59 7 1 152 33 29 31 3 96 12 12 15 2 41 156 123 141 19 9 448