ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 23 10 4 6 43 18 58 36 34 9 155 21 45 39 51 1 157 23 43 25 28 1 120 24 23 7 13 4 71 26 26 135 179 111 132 15 572
พืชศาสตร์ 4 5 1 5 15 5 23 9 12 5 54 10 14 12 23 59 8 24 4 11 1 48 9 8 2 4 23 7 7 43 74 28 55 6 206
ปวส.พืชศาสตร์ 1 3 4 4 4 4 4 1 1 6 7 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 1 1 5 2 3 5 2 3 15 1 5 11 17 2 1 2 4 1 10 1 1 4 4 12 5 14 17 4 52
วท.บ.พืชศาสตร์ 1 4 5 10 2 17 4 10 2 35 5 14 7 12 38 4 19 2 7 32 6 7 1 4 18 3 3 21 61 14 38 2 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 2 1 3 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 14 3 3 1 21 9 28 24 15 4 80 8 26 26 17 1 78 8 14 18 12 52 9 14 2 4 29 48 85 73 49 5 260
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 3 2 5 2 6 8 3 1 4 3 3 10 10 2 22
ปวส.ประมง 6 6 1 1 1 3 1 1 2 2 2 7 4 2 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 1 5 4 18 21 9 52 3 14 16 15 48 4 11 16 7 38 6 13 2 1 22 17 58 57 33 165
วท.บ.ประมง 6 1 1 8 4 6 3 6 1 20 3 5 10 2 20 1 2 5 8 1 3 4 14 13 16 16 1 60
อุตสาหกรรมเกษตร 5 2 7 4 7 3 7 21 3 5 1 11 20 7 5 3 5 20 6 1 3 5 4 19 19 19 44 20 10 28 4 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 2 6 3 6 3 6 18 3 3 1 9 16 6 5 3 5 19 4 1 3 4 12 20 17 10 24 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 1 1 19 19 19 4 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 4 6 2 4 6
รวมทั้งหมด 23 10 4 6 43 18 58 36 34 9 155 21 45 39 51 1 157 23 43 25 28 1 120 24 23 7 13 4 71 26 26 135 179 111 132 15 572