ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 9 11 7 27 14 73 61 148 7 61 60 128 2 26 14 42 3 4 4 11 35 175 146 356
วิศวกรรมเครื่องกล 4 1 4 9 2 25 25 52 20 26 46 10 1 11 1 1 2 7 57 56 120
ปวส.ช่างยนต์ 4 1 5 2 5 6 13 7 6 13 5 5 1 1 7 18 12 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 6 6 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 4 4 20 15 35 13 14 27 5 1 6 1 1 39 34 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 6 9 9 28 10 47 4 26 14 44 9 10 19 2 2 2 6 18 71 36 125
ปวส.ไฟฟ้า 3 2 5 9 5 1 15 4 13 17 6 6 2 2 18 26 1 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 23 9 32 13 14 27 3 10 13 2 2 4 45 35 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 4 3 9 3 20 26 49 3 15 20 38 2 7 3 12 1 2 3 10 47 54 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 1 3 3 4 7 3 1 4 2 2 4 10 8 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 3 6 16 26 42 14 20 34 5 3 8 1 2 3 39 54 93
รวมทั้งหมด 9 11 7 27 14 73 61 148 7 61 60 128 2 26 14 42 3 4 4 11 35 175 146 356