ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 63 39 23 14 9 148 70 92 142 55 5 42 406 48 79 110 59 2 7 305 19 37 36 27 3 2 124 8 4 3 2 17 208 251 314 157 10 60 1,000
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 1 9 7 5 22 8 18 10 2 1 39 7 7 11 3 1 29 16 34 29 10 2 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 2 1 5 9 8 8 9 2 1 28 7 1 10 3 1 22 16 11 20 10 2 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 7 6 13 10 1 11 6 1 7 23 9 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 40 40 41 41 20 20 9 9 6 6 116 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 11 3 20 13 44 44 15 7 123 6 47 43 26 5 127 8 21 16 5 1 51 2 3 3 8 35 126 109 46 13 329
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 8 2 16 13 33 39 8 2 95 6 42 38 20 5 111 8 17 13 1 39 2 3 3 8 35 103 95 28 8 269
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 2 4 5 7 2 18 2 5 6 13 3 3 5 11 10 14 18 2 44
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 3 3 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 11 11 14 12 8 56 3 24 49 27 30 133 10 13 19 8 1 51 4 7 1 12 1 1 24 53 89 48 39 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 11 11 14 12 8 56 3 24 49 27 30 133 10 13 19 8 1 51 4 7 1 12 1 1 24 53 89 48 39 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 6 17 6 1 1 31 13 23 40 6 5 87 12 11 30 15 68 2 5 6 10 23 2 2 33 56 82 34 6 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 3 3 3 1 3 10 3 11 7 21 2 3 9 14 1 1 8 20 18 3 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 6 17 3 1 1 28 13 20 37 5 2 77 12 8 19 8 47 2 3 3 1 9 1 1 33 48 62 16 3 162
รวมทั้งหมด 63 39 23 14 9 148 70 92 142 55 5 42 406 48 79 110 59 2 7 305 19 37 36 27 3 2 124 8 4 3 2 17 208 251 314 157 10 60 1,000