ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 6 1 2 26 11 12 7 12 2 44 13 9 17 6 1 46 4 10 12 7 33 4 2 4 10 49 39 40 26 5 159
วิทยาศาสตร์ 8 4 2 14 4 7 5 9 2 27 5 5 13 3 1 27 7 4 11 3 1 4 20 16 26 16 5 83
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 1 1 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 4 12 4 7 5 9 1 26 5 5 13 3 1 27 7 4 11 3 1 4 20 16 26 16 2 80
อุตสาหกรรมเกษตร 9 2 1 12 7 5 2 3 17 8 4 4 3 19 4 10 5 3 22 1 2 3 6 29 23 14 10 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 9 2 1 12 7 5 2 3 17 8 4 4 3 19 4 10 5 3 22 1 2 3 6 29 23 14 10 76
รวมทั้งหมด 17 6 1 2 26 11 12 7 12 2 44 13 9 17 6 1 46 4 10 12 7 33 4 2 4 10 49 39 40 26 5 159