ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 29 18 5 2 2 56 28 50 39 37 4 158 45 68 71 44 4 232 46 47 36 32 161 26 23 14 12 75 174 206 165 127 10 682
บริหารธุรกิจ 21 16 4 2 2 45 18 30 22 33 3 106 21 32 37 39 4 133 16 18 18 23 75 9 7 4 7 27 85 103 85 104 9 386
บธ.บ.การจัดการ 13 6 1 2 22 12 20 11 19 62 14 20 24 22 80 4 7 12 6 29 1 5 3 9 44 58 51 49 202
บธ.บ.การตลาด 6 5 11 5 5 4 14 1 3 2 8 1 15 4 4 3 4 15 1 2 3 16 18 5 18 1 58
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 5 3 2 12 1 5 11 10 3 30 6 9 11 9 3 38 8 7 3 13 31 8 1 1 5 15 25 27 29 37 8 126
บัญชี 8 2 1 11 9 18 13 2 42 23 30 29 2 84 23 23 11 57 13 13 6 32 76 86 60 4 226
บช.บ.การบัญชี 8 2 1 11 9 18 13 2 42 23 30 29 2 84 23 23 11 57 13 13 6 32 76 86 60 4 226
ศิลปศาสตร์ 1 2 4 2 1 10 1 6 5 3 15 7 6 7 9 29 4 3 4 5 16 13 17 20 19 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 2 4 2 1 10 1 6 5 3 15 7 6 7 9 29 4 3 4 5 16 13 17 20 19 1 70
รวมทั้งหมด 29 18 5 2 2 56 28 50 39 37 4 158 45 68 71 44 4 232 46 47 36 32 161 26 23 14 12 75 174 206 165 127 10 682