ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 42 6 9 3 10 70 37 65 64 54 13 233 91 87 40 49 3 270 47 45 26 23 141 26 21 3 8 58 7 7 250 224 142 137 26 779
พืชศาสตร์ 10 2 1 5 18 7 13 16 19 5 60 20 21 6 17 1 65 10 13 8 8 39 11 7 3 21 2 2 60 54 32 48 11 205
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 10 4 1 4 9 4 4 1 9 3 2 5 2 1 3 1 1 19 8 10 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 5 2 1 8 3 12 16 19 1 51 16 17 6 17 56 7 11 8 8 34 9 6 3 18 1 1 41 46 32 48 1 168
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 2 1 1 4 2 6 5 9 22 4 1 3 4 12 5 2 5 1 13 1 1 2 4 11 12 15 16 1 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 1 4 2 6 5 9 22 4 1 3 4 12 5 2 5 1 13 1 1 2 4 11 12 15 16 1 55
สัตวศาสตร์และประมง 16 2 3 2 1 24 17 33 29 17 4 100 35 35 18 13 1 102 22 22 5 11 60 11 12 1 2 26 101 104 56 45 6 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 1 1 12 3 6 1 10 8 4 1 13 4 2 6 1 1 2 26 14 3 43
ปวส.ประมง 3 3 4 6 3 13 3 2 5 3 1 4 2 1 3 15 10 3 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 1 1 2 7 9 12 12 12 45 19 26 13 8 66 13 18 4 4 39 7 9 1 2 19 51 66 31 28 176
วท.บ.ประมง 2 2 1 9 17 5 32 5 3 5 5 18 2 1 1 7 11 1 1 2 9 14 25 17 65
อุตสาหกรรมเกษตร 16 2 3 3 24 11 13 14 9 4 51 32 30 13 15 1 91 10 8 8 3 29 4 1 1 1 7 2 2 75 54 39 28 8 204
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 1 1 11 8 4 1 13 13 10 1 24 1 5 6 31 20 3 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 1 3 1 1 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 1 4 7 6 18 4 3 5 8 20 3 1 2 3 9 2 1 1 1 5 10 10 17 18 55
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 7 1 1 9 2 5 7 3 3 20 13 16 8 7 44 5 1 6 12 2 2 2 2 31 22 22 10 4 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 2
รวมทั้งหมด 42 6 9 3 10 70 37 65 64 54 13 233 91 87 40 49 3 270 47 45 26 23 141 26 21 3 8 58 7 7 250 224 142 137 26 779