ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 10 1 11 9 9 3 8 29 14 39 20 2 6 81 12 48 39 99 5 9 9 23 1 1 51 106 71 2 14 244
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 3 3 7 5 23 20 2 50 7 40 39 86 5 8 9 22 1 1 19 74 71 2 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 3 5 2 8 9 19 6 14 14 34 2 3 4 9 11 26 30 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 6 1 7 11 13 24 1 4 2 7 1 1 2 22 16 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 1 3 9 10 2 24 1 15 12 28 2 1 3 6 6 26 25 2 59
วิศวกรรมเครื่องกล 10 1 11 8 6 8 22 9 16 6 31 5 8 13 1 1 32 32 14 78
ปวส.ช่างยนต์ 10 1 11 8 6 8 22 9 16 6 31 5 8 13 1 1 32 32 14 78
รวมทั้งหมด 10 1 11 9 9 3 8 29 14 39 20 2 6 81 12 48 39 99 5 9 9 23 1 1 51 106 71 2 14 244