ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 9 11 7 27 14 73 16 103 7 61 18 86 2 26 4 32 3 4 7 35 175 45 255
วิศวกรรมเครื่องกล 4 1 4 9 2 25 11 38 20 6 26 10 10 1 1 2 7 57 21 85
ปวส.ช่างยนต์ 4 1 5 2 5 1 8 7 7 5 5 1 1 7 18 1 26
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 4 4 20 6 26 13 2 15 5 5 1 1 39 12 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 6 9 9 28 1 38 4 26 11 41 9 4 13 2 2 4 18 71 16 105
ปวส.ไฟฟ้า 3 2 5 9 5 14 4 13 17 6 6 2 2 18 26 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 23 1 24 13 11 24 3 4 7 2 2 45 16 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 4 3 9 3 20 4 27 3 15 1 19 2 7 9 1 1 10 47 8 65
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 1 3 3 4 7 3 1 4 2 2 4 10 8 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 3 6 16 4 20 14 1 15 5 5 1 1 39 8 47
รวมทั้งหมด 9 11 7 27 14 73 16 103 7 61 18 86 2 26 4 32 3 4 7 35 175 45 255