ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 13 9 1 29 26 42 44 17 129 60 94 46 71 271 62 74 41 45 222 49 22 13 20 104 185 12 1 198 185 215 246 153 154 953
บริหารธุรกิจ 6 12 8 1 27 23 24 20 13 80 34 55 27 48 164 42 39 27 33 141 13 8 10 16 47 82 11 1 94 82 129 139 92 111 553
บธ.บ.การจัดการ 3 5 8 14 5 10 4 33 21 19 12 28 80 12 16 11 14 53 3 3 3 5 14 34 34 34 53 43 41 51 222
บธ.บ.การตลาด 2 6 2 1 11 7 10 8 3 28 8 25 9 6 48 18 15 9 8 50 6 2 6 9 23 22 11 33 22 52 58 34 27 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 6 1 8 2 9 2 6 19 5 11 6 14 36 12 8 7 11 38 4 3 1 2 10 26 1 27 26 24 38 17 33 138
บัญชี 1 1 3 18 17 2 40 26 39 15 17 97 20 35 13 8 76 36 14 3 4 57 103 1 104 103 86 107 48 31 375
บช.บ.การบัญชี 1 1 3 18 17 2 40 26 39 15 17 97 20 35 13 8 76 36 14 3 4 57 103 1 104 103 86 107 48 31 375
ศิลปศาสตร์ 1 1 7 2 9 4 6 10 1 4 5 13 12 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 7 2 9 4 6 10 1 4 5 13 12 25
รวมทั้งหมด 6 13 9 1 29 26 42 44 17 129 60 94 46 71 271 62 74 41 45 222 49 22 13 20 104 185 12 1 198 185 215 246 153 154 953