ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 45 30 17 1 16 109 78 98 144 7 98 425 51 85 113 10 56 315 16 33 36 11 24 120 5 4 3 2 14 292 292 292 195 250 313 29 196 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 2 6 7 4 19 11 20 10 2 43 3 8 11 6 28 16 34 29 12 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 2 2 4 8 11 9 8 2 30 3 2 10 6 21 16 11 20 12 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 6 5 11 11 2 13 6 1 7 23 9 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 4 2 15 29 40 45 21 135 17 55 44 30 146 10 23 15 6 54 2 3 3 8 195 195 195 67 125 109 57 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 2 1 12 26 28 39 9 102 17 48 40 24 129 10 21 12 1 44 2 3 3 8 102 102 102 64 102 95 34 397
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 2 3 5 6 9 23 3 4 6 13 1 3 5 9 36 36 36 3 10 14 20 83
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 7 7 4 4 1 1 57 57 57 13 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 20 11 10 14 55 25 30 52 60 167 21 8 19 11 59 3 3 7 1 14 2 1 3 52 52 52 71 53 88 86 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 20 11 10 14 55 25 30 52 60 167 21 8 19 11 59 3 3 7 1 14 2 1 3 52 52 52 71 53 88 86 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 15 5 1 37 24 26 41 13 104 13 11 30 13 67 3 4 6 11 24 1 2 3 45 45 45 57 56 82 40 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 3 8 5 3 3 4 15 2 3 11 6 22 1 2 3 10 16 1 1 2 14 8 20 21 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 11 15 2 1 29 19 23 38 9 89 11 8 19 7 45 2 2 3 1 8 1 1 45 45 45 43 48 62 19 217
รวมทั้งหมด 45 30 17 1 16 109 78 98 144 7 98 425 51 85 113 10 56 315 16 33 36 11 24 120 5 4 3 2 14 292 292 292 195 250 313 29 196 1,275