ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 29 28 14 7 78 89 73 65 35 262 90 90 79 24 283 93 66 53 1 213 41 30 21 92 377 377 377 342 287 232 67 1,305
บริหารธุรกิจ 23 19 9 3 54 56 42 39 24 161 38 43 32 18 131 43 19 15 77 12 6 8 26 194 194 194 172 129 103 45 643
ปวส.การจัดการ 2 2 1 1 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 7 7 5 5 13 13
บธ.บ.การตลาด 8 5 2 15 16 12 15 11 54 7 6 13 3 29 5 3 3 11 4 4 60 60 60 40 26 33 14 173
บธ.บ.การจัดการ 7 10 4 1 22 24 13 11 2 50 17 13 10 3 43 17 1 2 20 6 3 5 14 71 71 71 71 40 32 6 220
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 4 3 1 16 16 17 13 2 48 14 24 9 6 53 21 15 10 46 2 3 3 8 63 63 63 61 63 38 9 234
บัญชี 1 6 1 3 11 18 19 16 8 61 36 33 30 4 103 35 31 19 1 86 20 19 6 45 131 131 131 110 108 72 16 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 1 6 1 3 11 18 19 16 6 59 36 33 30 4 103 35 31 19 1 86 20 19 6 45 131 131 131 110 108 72 14 435
ศิลปศาสตร์ 5 3 4 1 13 15 12 10 3 40 16 14 17 2 49 15 16 19 50 9 5 7 21 52 52 52 60 50 57 6 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 6 6 4 4 14 6 6 10 1 23 7 9 6 22 1 3 3 7 15 15 15 23 22 26 1 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 3 1 1 7 9 8 6 3 26 10 8 7 1 26 8 7 13 28 8 2 4 14 37 37 37 37 28 31 5 138
รวมทั้งหมด 29 28 14 7 78 89 73 65 35 262 90 90 79 24 283 93 66 53 1 213 41 30 21 92 377 377 377 342 287 232 67 1,305