ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 11 3 1 2 17 10 10 4 9 33 7 13 14 1 35 7 11 16 34 5 2 5 12 27 27 27 40 39 40 12 158
วิทยาศาสตร์ 7 2 1 1 11 5 6 3 8 22 1 6 10 17 2 2 11 15 3 1 4 18 16 26 9 69
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 2 1 10 5 6 3 6 20 1 6 10 17 2 2 11 15 3 1 4 18 16 26 6 66
อุตสาหกรรมเกษตร 4 1 1 6 5 4 1 1 11 6 7 4 1 18 5 9 5 19 2 2 4 8 27 27 27 22 23 14 3 89
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 27 27 27 27
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 4 1 1 6 5 4 1 1 11 6 7 4 1 18 5 9 5 19 2 2 4 8 22 23 14 3 62
รวมทั้งหมด 11 3 1 2 17 10 10 4 9 33 7 13 14 1 35 7 11 16 34 5 2 5 12 27 27 27 40 39 40 12 158